Barnehagens satningsområder

Våre satsningsområder er LANDBRUK, NATUR, LEK og MEDVIRKNING. Hovedmål: Gi barna en forståelse av vår plass i naturen og hva naturen og landbruket betyr for oss.

LANDBRUK

Landbruket er en viktig del av hva vi gjør sammen med barna. Barnehagen ligger fint til, og er omgitt av epletrær og landbruksarealer på alle kanter. Vi ønsker å være en inkluderende del av dette. Barnehagen vår har både drivhus og grønnsaksbed. Her dyrker vi blant annet agurk, tomater, gulrøtter, poteter, mais, salat, jordbær, urter med mye mer.

Innenfor landbruket skal vi jobbe med:

- Årstidsvariasjonene; så, gro, høste og spise.

- Dyrk og stell av grønnsakshagen og utprøving av ulike grønnsakssorter.

- Ivareta frukttrærne våre

- Dyrk og stell av drivhus

- Ernæring; forskjell på sunn mat og usunn mat.

NATUREN

Vi ser på uteliv som en naturlig del av barnehagehverdagen. Ute er mulighetene for utfoldelse enorme, plassen er stor og vi erfarer at barn er i færre konflikter. Felles opplevelser på tur gir samhørighet og skaper identitet. Barn liker å være i aktivitet, og naturen byr på mange utfordringer i forhold til fysisk aktivitet, kultur og læring. Vi vil gi barna ulike opplevelser som fører til at de får mulighet til å kjenne på sine egne grenser; ved å styrke motorikken øker også selvtilliten. Målet vårt er at barna skal bli glad i å være ute og like å gå på tur i alle de fire årstidene.

Vi har et flott og stort uteområde og nærmiljø som byr på allsidige muligheter. Vi skal være tilgengelig for barna ved å veilede, støtte og delta der det er behov. Vi skal kunne ta spontanturer utenom de faste turdagene våre.

Vi ønsker å gi barna gode naturopplevelser

Vi vil lære barna om sammenhenger i naturen og hvilken rolle vi selv spiller i den

Hva kan vi høste av naturen?

Hva må vi ta vare på?

Hva er morsomt å gjøre ute?

LEK

Rammeplanen for barnehager sier at: ”Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser.”

Vi skal legge til rette for gode lekemuligheter og inspirere til fantasi, skaperglede og livsutfoldelse. Personalet må være særlig oppmerksom på de barna som trenger hjelp for å komme inn i leken sammen med andre barn. Vi skal være tilgjengelig for barna ved å støtte, inspirere og oppmuntre barna i deres lek. Leken er en del av barnekulturen og gjenspeiler forhold i barns oppvekstmiljø og i samfunnet generelt.

Derfor må vi:

- Sette av tid til lek. Inne, ute på turen m.m.

- Respektere barns lek og ta den på alvor. La dem få leke uten for mye avbrudd og skjerm god lek. La barna få tid til å avslutte på en best mulig måte.

- Vi ønsker å være aktive voksne som også er med i lek der vi blir invitert med eller gå inn i leken sammen med barn som trenger støtte og hjelp til samhandling.

- Vi skal sørge for at barna får gode opplevelser i lek og spenningsopplevelser.

- Vi må passe på at alle barna har minst en god venn.

MEDVIRKNING

At barn skal være aktive og ha mulighet til å påvirke sin hverdag er viktig og har også blitt lovfestet i barnehageloven. Medvirkning betyr ikke at barn skal bestemme alt. For oss er barns medvirkning først og fremst to ting. Det handler om å la barn medvirke i forhold til større tema/prosjekter og i det hverdagslige/spontane.

Vi skal utvikle prosjekter og planlegge temaer ut i fra barnas utforskertrang. Da med utgangspunkt i ting som barna er opptatt av eller at vi som voksne vekker en impuls i forhold til temaer vi velger.

Hvordan vi arbeider i forhold til barnas medvirkning:

Gjennom OBSERVASJON finner vi ut hvordan barna tenker og handler. Samtaler med barna er viktig. Her må vi være gode dialogpartnere. Observasjon legger igjen grunnlaget for planlegging av prosjekter og temaarbeide. Gjennom DOKUMENTASJON synliggjør vi barnas prosjekter, temaarbeider og hverdag. Du finner vår dokumentasjon i gangene og inne på avdelingene.. REFLEKSJON funnet gjennom observasjoner av hva barna er opptatt/interessert i. Eller vi observerer barna for og på beste mulig måte å tilrettelegge i forhold til valg av innhold og aktiviteter i temaarbeider som vi voksne planlegger. Vi arbeider i PROSJEKT som har utgangspunkt i ”spor” vi har funnet gjennom observasjon av hva barn er opptatt av / interessert i. Eller vi observerer barna for best mulig å tilrettelegge i forhold til valg av innhold og aktiviteter i temaarbeider som vi voksne planlegger.