Barnehagens vedtekter

VEDTEKTER for samvirkeforetaket Lier Natur- og landbruksbarnehage SA , org. nr. 984937318 vedtatt på årsmøte den 27.03.2012, sist endret den 03.04.2013. Vedlegg til vedtekter for Lier Natur- og landbruks barnehage i henhold til Barnehageloven § 7

VEDTEKTER

for samvirkeforetaket Lier Natur- og landbruksbarnehage SA , org. nr. 984937318 vedtatt på årsmøte den 27.03.2012, sist endret den 03.04.2013.

1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor mv.

Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Lier Natur og landbruksbarnehage SA.

Foretaket har forretningskontor i Lier kommune.

2 Formål

Foretakets formål er å eie og drive barnehage til det beste for medlemmene og deres barn. Foretaket skal fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten som kjøpere av barnehagetjenester fra foretaket. Formålet er ikke kapitalavkastning til medlemmene. Eventuelt årsoverskudd skal godskrives egenkapitalen i foretaket.

3 Medlemskap

Foretaket er åpent for foreldre/foresatte som får tilbud om barnehageplass i barnehagen. Når foreldre/foresatte har akseptert tilbud om barnehageplass, blir de medlemmer av barnehagen.

Medlemmene skal ikke betale medlemskontingent.

Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

Foretaket kan bruke elektronisk kommunikasjon når det skal gi meldinger, varsel, informasjon, dokument og lignende etter samvirkeloven til medlemmene såfremt medlemmet uttrykkelig har godtatt det og ikke noe annet følger av lov om samvirkeforetak.

Når et medlem skal gi meldinger eller lignende etter lov om samvirkeforetak, kan medlemmet gjøre dette ved hjelp av elektronisk kommunikasjon til den e-post adressen eller på den måten daglig leder eller styret har fastsatt til dette formålet.

5 Utmelding

Et medlem plikter ved skriftlig utmelding å melde seg ut av foretaket samtidig som barnehageplassen blir oppsagt, med mindre annet er avtalt med styret. Utmeldingsfristen er like lang som barnehageplassens oppsigelsestid, men høyst tre måneder regnet fra den dagen den skriftlige utmeldingen kom frem til foretaket.

Har medlemmer flere barnehageplasser plikter medlemmet ved skriftlig utmelding å melde seg ut av foretaket samtidig som siste barnehageplass blir oppsagt, med mindre annet er avtalt med styret. Utmeldingsfristen er like lang som barnehageplassens oppsigelsestid, men høyst tre måneder regnet fra den dagen den skriftlige utmeldingen kom frem til foretaket.

6 Styret

Foretaket skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og inntil 5 andre medlemmer, herav ett varamedlem.

Funksjonstiden for styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer er to år. Styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges. Det er 3 plasser i styret på valg hvert år.

Styret skal velges av årsmøtet. Styret konstituerer seg selv.

7 Styrets oppgaver

Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.

Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et styremedlem eller daglig leder kan kreve at styret sammenkalles for å ta opp bestemte saker.

Styret skal føre protokoll over styresakene i samsvar med samvirkeloven. Protokollen skal underskrives av de styremedlemmene som har vært med på styrebehandlingen.

Styret skal sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten.

Styret skal fastsette planer og budsjett for virksomheten, og orientere om budsjettet på årsmøtet.

Styret skal holde seg orientert om foretakets økonomiske situasjon og skal se til at det blir ført fullgod kontroll med virksomheten, regnskapet og formuesforvaltningen.

Styret velger regnskapsfører. Styret har ansvaret for at regnskapet sammen med styrets beretning legges frem for årsmøtet.

Styret skal sette i verk de undersøkelsene som styret mener er nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver. Styret skal sette i verk slike undersøkelser dersom en eller flere av styremedlemmene krever det.

Styret skal føre tilsyn med daglig leder og virksomheten i foretaket for øvrig. Styret bør fastsette instruks for daglig leder.

Styret har arbeidsgiveransvaret i barnehagen.

Styret skal utarbeide en styreinstruks.

8 Styrets vedtak

Styret kan treffe vedtak når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede eller er med på saksbehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe vedtak uten at alle styremedlemmene så langt det er mulig har fått anledning til å delta i behandlingen av styresaken. Har noen styremedlemmer forfall, skal et varamedlem innkalles.

Et styrevedtak krever at flertallet av de styremedlemmer som er med på behandlingen av en sak, har stemt for. Står stemmene likt, gjelder det som møtelederen har stemt for. De som stemmer for et vedtak som innebærer en endring, må likevel utgjøre minst en tredjedel av alle styremedlemmene.

Ved valg og ansettelser er den som for flest stemmer valgt eller ansatt. Styret kan på forhånd fastsette at det skal stemmes på nytt dersom ingen får flertall av de stemmene som er gitt. Står stemmetallet likt ved valg av styreleder eller møteleder, blir valget avgjort ved loddtrekning. I andre tilfeller der stemmene står likt, gjelder det som møtelederen har stemt for.

9 Daglig leder (styrer)

Foretakets daglige leder ansettes av styret.

Daglig leder skal stå for den daglige administrative og pedagogiske ledelsen av virksomheten i foretaket og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt.

Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter forholdene i foretaket er av uvanlig art eller av stor betydning.

Daglig leder kan ellers avgjøre en sak etter fullmakt fra styret i hvert enkelt tilfelle eller når det er til vesentlig ulempe for foretaket å vente på styrevedtak. Styret skal ha melding om avgjørelsen så snart som mulig.

Daglig leder skal sørge for at foretakets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Daglig leder har ansvar for at barnehagen har et internkontrollsystem som er i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Daglig leder skal minst hver fjerde måned, i møte eller skriftlig, gi styret melding om virksomheten i foretaket, tilstand for foretaket og resultatutviklingen.

Styret og det enkelte styremedlem kan til en hver tid kreve at daglig leder gir styret en nærmere redegjørelse for bestemte saker.

10 Årsmøte

Årsmøtet er foretakets øverste organ.

Ordinært årsmøte skal avholdes innen utgangen av april måned hvert år.

Styret skal kalle inn til ekstraordinært årsmøte når styret finner det nødvendig, eller når revisor eller minst ti prosent av medlemmene krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

Årsmøtet ledes av styrelederen med mindre årsmøtet velger en annen møteleder.

11 Innkalling til årsmøte

Styret innkaller skriftlig til årsmøte med minst 2 ukers varsel.

Innkallingen skal klart oppgi de sakene som årsmøtet skal behandle, samt tid og sted for møtet. Forslag om vedtektsendringer skal tas inn i innkallingen.

Saker et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet skal meldes skriftlig til styret i så god tid at de kan tas med i innkallingen. Er innkallingen allerede sendt, skal det sendes ny innkalling dersom den kan komme frem minst en uke før årsmøtet skal holdes.

12 Saker som skal behandles på årsmøtet

Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen.

Utarbeidelse av liste over møtende medlemmer på møtet, antall stemmeberettigede og hvor mange stemmer disse har.

Gjennomgang av styrets årsmelding.

Godkjennelse av årsregnskap.

Valg av styremedlemmer.

Valg av revisor.

Eventuelle forslag til vedtektsendringer

Eventuelt forslag til oppløsning.

Andre saker som av eierstyret i flg. vedtekter eller etter eget initiativ skal legges frem på årsmøte, eller som er sendt inn av medlemmene. Eierstyrets forslag må være inntatt i den utsendte sakslisten. Forslag fra medlemmer må, for å kunne bli behandlet, være eierstyret i hende senest 10 dager før årsmøtes avvikling. Ved forslag om vedtektsendring skal innholdet i forslaget meddeles skriftlig til medlemmene før årsmøtet.

13 Stemmeregler for årsmøtet

Hver andel har en stemme på årsmøtet, med mindre noe annet her er bestemt. Hvert medlem kan møte ved fullmektig på årsmøtet, men ingen kan være fullmektig for mer enn et medlem. Fullmektigen må legge frem skriftlig og datert fullmakt

En beslutning av årsmøtet krever at flertallet av de som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Det stilles ingen krav til hvor mange av de stemmeberettigede som må være tilstede for at årsmøtet skal være beslutningsdyktig.

14 Vedtektsendring

Vedtak om vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer med mindre samvirkeloven stiller strengere krav.

15 Oppløsning og avvikling

Oppløsning av foretaket besluttes av årsmøtet med det samme flertall som gjelder for vedtektsendringer.

Foretakets medlemmer har rett til å få utbetalt sine andelsinnskudd dersom det er midler i foretaket etter at det har dekket sine forpliktelser.

Gjenværende midler utover dette skal gå til samvirkeformål eller allmennyttige formål.

16 Forholdet til lov om samvirkeforetak (samvirkeloven)

Dersom ikke annet følger av vedtektene, gjelder lov om samvirkeforetak (samvirkeloven) av 14. desember 2007 nr. 114.

 

Vedlegg til vedtekter

for Lier Natur- og landbruks barnehage i henhold til Barnehageloven § 7

 

1. Eierforhold

Lier Natur- og landbruks barnehage er et samvirkeforetak.

2. Formål

Barnehagen skal sikre barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, vedtekter, fastsatt budsjett og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet.

Lier Natur- og landbruksbarnehage SA er en barnehage med fokus på natur og landbruk. En barnehage hvor barna gjennom lek og aktivitet kan lære hvor viktig naturen og landbruket er. En slik barnehage vil gi barna en god basis med grunnleggende verdier og kunnskap som er historisk forankret i Lier.

Barnehagen skal sikre barns rett til medvirkning jfr. § 3 i barnehageloven. Barn skal få medvirke i forhold til større tema/prosjekter men også i det hverdagslige spontane.

Barnehagen er opptatt av barnas kosthold og følger helsedirektoratets sine anbefalinger.

3. Leie av barnehagebygget

Barnehagebygget eies av stiftelsen Foss Gård. Barnehagen leier bygningen med en varighet på 10 år. Inneværende leieperiode utløper 04.05.2020, med en opsjon på fornyelse av avtalen hvert tiende år. Iht. Leiekontrakt 04.05.2010.

4. Dugnad

Foreldre med barn i barnehagen plikter å delta på de dugnadene som blir arrangert av barnehagen. Vanligvis en høst- og en vårdugnad.

Barnehagens Styre er ansvarlig for utnevnelsen av en dugnads leder.

Daglig leder i barnehagen gir beskjed til dugnadsleder om arbeid som må utføres.

Foreldre som ikke møter til dugnad blir avkrevd en avgift på kr. 1000 som blir fakturert i etterkant.

Foreldre som ikke har mulighet til å møte kan få utsatt sin dugnad.

5. Opptaksmyndighet

Daglig leder foretar opptak av barn i barnehagen i samarbeid med kommunen jfr. § 12 i barnehageloven.

6. Opptakskrets og opptakskriterier

Barnehagens opptakskrets er barn i Lier kommune.

Barnehagen er åpen for barn fra 0 måneder. Barn som er tildelt fast plass, får som utgangspunkt beholde plassen til utgangen av barnehageåret det år barnet fyller 6 år, det vil si ut juli måned. Unntak kan blant annet tenkes i tilfeller hvor avtalen om barnehageplass er misligholdt.

Følgende kriterier i prioritert rekkefølge gjelder innenfor opptakskretsen:

A) Iht. barnehageloven § 13 har barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, rett til prioritet ved opptak i barnehage.

B) Daglig leder kan gi ansatte fortrinnsrett ved opptak av barn, dersom dette er viktig for å få besatt stillinger.

C) Søsken av barn som har plass i barnehagen.

7. Opptaksperiode og oppsigelsesfrist

Opptak av barn skjer hele året, men hovedsakelig ved samordnet opptak i kommunen. Søknadsfristen for barnehageplass i påfølgende barnehageår er 1.mars hvert år. Daglig leder kan tilby barnehageplass etter kapasitet utenom samordnet opptak. Alle opptak skjer gjennom elektronisk søknad til kommunen i henhold til barnehagelovens bestemmelser om samordnet opptaksprosess jfr.: § 12.

Oppsigelsestid på barnehageplassen er 3 måneder pr.1 i påfølgende måned. Oppsigelse fra barnehagens side krever saklig grunn og skal skje skriftlig.

Dersom barnehagen får inn nytt barn i oppsigelsesperioden skal foreldrebetalingsplikten i oppsigelsestiden reduseres forholdsmessig.

Plassen opphører ved skyldig oppholdsbetaling for inntil to måneder. Det sendes ut skriftlig varsel i forkant. Skyldig beløp vil bli trukket fra innbetalt andel.

8. Oppholdsbetalingen

Oppholdsbetalingen er for 11 måneder i året og innbetales forskuddsvis i hver måned. Oppholdsbetalingen fastsettes etter retningslinjer fra stat og kommune, og inngår som et eget punkt i barnehagekontrakten med foreldrene. Endring i oppholdsbetalingen skal varsles skriftlig med minimum en måneds varsel.

Oppholdsbetalingen skjer forskuddsvis den første hver måned.

Ved fravær må oppholdsbetalingen betales.

Det gis søskenmoderasjon etter kommunale satser.

Det gis ikke reduksjon i oppholdsbetalingen hvis barnehagen må stenge på grunn av sykdom eller ekstreme værforhold eller lignende.

9. Permisjoner

Permisjoner innvilges kun for minimum ett barnehageår, kortere permisjoner og permisjoner som ikke følger barnehageåret, innvilges som hovedregel ikke.

10. Klageadgang ved avslag på søknad om barnehageplass ved hovedopptak

Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass og på avslag om å få sitt første eller andre ønske oppfylt.

Utenom hovedopptak kan bare søkere til barnehagen med lovfestet rett til prioritet etter barnehageloven § 13 klage dersom de ikke tilbys plass. Dette gjelder barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter nærmere bestemmelser i lov om barneverntjenester.

Klagen må fremsettes skriftlig for kommunen og må nevne hvilken avgjørelse det klages over og de grunner klagen støtter seg til. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt avgjørelsen som det skal klages over er kommet fram til søkeren. For den som ikke har mottatt underretning, løper fristen fra det tidspunktet vedkommende har fått eller burde ha skaffet seg kunnskap om avgjørelsen.

Reglene for klageadgang finnes i Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage, (forskrift 2005-12-16 nr. 1477)

11. Andre opplysninger av betydning, jfr. barnehageloven § 7

Iht. barnehageloven § 7 skal barnehagevedtektene gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes/de foresattes forhold til barnehagen. Det vises i den anledning også til kontrakt om disponering av barnehageplass som signeres som aksept av tilbud om barnehageplass.

12. Leke- og oppholdsareal

Barnehagens norm for arealutnytting er 4 m² leke- og oppholdsareal for barn i aldersgruppen 3-6 år og 5,3 m² for barn i aldersgruppen 0-3 år jfr. barnehagens godkjenning av 18.8.2010.

13. Åpningstid og ferie

Barnehagen er åpen fra kl. 06.30 til kl. 17.00 mandag til fredag. Barnehageåret går fra 1.august til 31.juli.

Barn som blir hentet for sent(etter kl. 17.00), blir ilagt en bot på kr. 1000 tredje gang.

Maksimal oppholdstid i barnehagen er 9 timer pr. dag (45 timer pr. uke).

Barnehagen er stengt juleaften og nyttårsaften og dagene imellom. Barnehagen er stengt de to siste hele ukene av juli. Barnehagen er stengt mandag, tirsdag og onsdag i påskeuken.

Barnehagen gjennomfører 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret, jfr.: punkt 4.9 i hovedavtalen(Pbl). Planleggingsdager skal varsles med minimum en måneds varsel.

Foreldre skal innen 1. mai gi skriftlig melding om når barna skal ha sommerferie. På bakgrunn av denne informasjonen utarbeider daglig leder ferielister for personal og plan for sommerdrift av barnehagen. Barna skal ha 3 ukers sommerferie i hovedferieperioden 1. juni - 30. september. Juli er en betalingsfri måned.

14. Helsemessige forhold/fravær

Før et barn begynner i barnehage, skal det legges fram en erklæring om barnets helse. Dersom barnet har møtt til de ordinære undersøkelser på helsestasjonen, kan en slik erklæring gis av barnets foreldre jfr.: § 23 i barnehageloven.

Foresatte har ansvar får å informere om spesielle forhold vedrørende barnets helse som kan har betydning for barnets opphold i barnehagen.

Generelt skal barn som ikke kan være ute eller delta i aktiviteter på linje med andre barn holdes hjemme. Syke barn må holdes hjemme grunnet smittefare. Hvis et barn er sykt eller har fri, må det gis beskjed til barnehagen innen kl. 10.

Ved behov for tilrettelegging ved f.eks. kroniske sykdommer og/eller skader, så avtales det i det enkelte tilfelle med barnehagen.

Personalet kan pålegge foreldrene å hente barnet i åpningstiden ved utbrudd av sykdom. Daglig leder vil i tvilstilfeller vurdere helsetilstanden hos det aktuelle barnet og ta direkte kontakt med foreldrene.

15. Opplysningsplikt til barneverntjenesten

Uten hinder av taushetsplikt skal barnehagepersonalet av eget tiltak gi opplysninger til barneverntjenesten, når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgsplikt, jfr. Lov om barneverntjenester. Opplysningene skal normalt gis av daglig leder jfr. § 22 i barnehageloven.

Hvis en unnlater å melde om en mistanke om omsorgssvikt kan dette straffes med inntil ett år i fengsel jfr.§ 139 i Straffeloven.

16. Ansvar

Barnehagen har valgt å forsikre hvert barn på heltid gjennom PBLs forsikring ordninger(i samarbeid med Gjensidige) med polise nummer: 81848035.

Personalet har ansvaret for barna den tiden de er i barnehagen.

Personalet har ikke ansvaret for medbrakte eiendeler, klær m.m. Foreldre må merke klær/eiendeler med navn og telefonnummer.

Den som følger barnet til barnehagen må ikke forlate det før de har vært i kontakt med personalet. Det samme gjelder ved henting av barn.

Barnet skal hentes av en voksen person som er kjent for personalet i barnehagen. Dersom barnet skal hentes av en annen enn den/de som vanligvis henter barnet, skal barnehagen ha beskjed fra barnets foreldre om hvem som henter barnet i forkant.

De ansatte i barnehagen må ikke ta med barna på tur i gene bil eller med offentlig transportmiddel uten foreldrenes samtykke jfr.: Skjema for samtykke/reservasjon. Ved akutte hendelser som sykdom eller skade, er ikke foreldrenes samtykke nødvendig.

17. Taushetsplikt

De som sitter i Styret og samarbeidsutvalget, samt ansatte, har taushetsplikt, jfr. § 16 i barnehageloven og § 13 og § 13a.f i Forvaltningsloven. De skal underskrive taushetserklæring som skal oppbevares i arkivet.

18. Vilkår for kommunal støtte

Kommunen har satt vilkår om at barnehagen skal overholde lover og forskrifter for å kunne motta kommunal støtte.

19. HMS

Barnehagen skal foreta internkontroll etter gjeldende regler og forskrifter. Det vises til permen for dokumentasjon av barnehagens internkontrollsystem. Hver avdeling har en mindre HMS perm hvor de viktigste dokumenter til enhver tid skal befinne seg.

Vi har en driftsavtale med Aktiv Areal som oppfyller kravene til NS-EN 1176 og forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr. Årlig lekeplasskontroll blir utført i juni hvert år.

Barnehagen er tilknyttet PBLs HMS tjeneste.

20. Foreldreråd og samarbeidsutvalg

For og skire samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et

samarbeidsutvalg jfr. § 4 i barnehageloven.

Foreldrerådet består av alle foreldrene/foresatte til alle barn i barnehagen og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til et godt samarbeid mellom barnehagen og foreldregruppen. Det avholdes ultimo september hvert år et foreldrerådsmøte.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Barnehagens juletrefest og sommerfest er arrangementer som samarbeidsutvalget arrangerer. Barnehagens SU medlemmer kan hjelpe til med det praktiske på slike dager, mens foreldrenes SU medlemmer er arrangørene.

Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Det velges hver høst på foreldrerådsmøte ett SU medlem fra hver avdeling. Hver høst velges også et SU medlem blant de ansatte fra hver avdeling. Det er ønskelig for å sikre kontinuiteten at det valgte medlemmet sitter i 2 år eller mer.Samarbeidsutvalget kan av daglig leder eller eierstyret forelegges saker og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. (Her gjelder særlig barnehagens årsplan hvert tredje år.)Saker som gjelder ansettelser, opptak av barn og lignende skal ikke behandles av samarbeidsutvalget.Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv, og velger selv sin leder. Som samarbeidsutvalgets vedtak gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som lederen har stemt for. Er lederen ikke tilstede, gjelder det som møtelederen har stemt for.Møter i samarbeidsutvalget holdes etter en plan fastsatt av samarbeidsutvalget, og for øvrig når samarbeidsutvalgets leder finner det nødvendig.

Det føres egen protokoll for samarbeidsutvalget, som skal inneholde de vedtak som samarbeidsutvalget har fattet vedrørende samvirkelaget. Tid og sted for møtene skal gå fram av protokollen, likeså stemmefordeling og uenighet som kreves protokollført. Samarbeidsutvalgets medlemmer signerer protokollen. Protokollen er tilgjengelig kun for samarbeidsutvalgets medlemmer, styret, daglig leder, og de personer samarbeidsutvalget gir tilgang.